Motie Evalueer ook privacy


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 09 juni 2022, ter bespreking van Beantwoording openstaande vragen burgemeester over cameratoezicht en accounthouders veiligheid.

Constaterende, dat:

  • de Haagse gemeenteraad privacynormen voor cameratoezicht heeft opgesteld (RIS134256);

  • in de Evaluatie vast cameratoezicht 2016 – 2020 alleen het veiligheidselement wordt geëvalueerd en niet het privacy-element;

  • het college in de brief over cameratoezicht en accounthouders veiligheid niet is ingegaan op de vragen die de raad hierover heeft gesteld.

Overwegende, dat:

  • privacy een groot goed is dat zorgvuldigheid verdient;

  • cameratoezicht en privacy-issues erg onderhevig zijn aan innovatie en technologische ontwikkeling;

  • er momenteel geen regelmatig evaluatiemoment is om erop toe te zien dat privacy geborgd blijft.

Verzoekt het college:

  • bij de volgende evaluatie vast cameratoezicht ook de privacy te evalueren;

  • de Haagse privacynormen voor cameratoezicht hierbij als uitgangspunt te gebruiken;

  • hierbij ook aandacht te hebben voor criterium 10: kenbaarheidsvereiste.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Adeel Mahmood
DENK
Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Marielle Vavier
GroenLinks
Lotte van Basten Batenburg
VVD
Lesley Arp
SP
Kavish Partiman
CDAStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

PVV