Motie Is een volledige over­kapping realis­tisch?


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake gewijzigde scope en ontwerp overkluizing Utrechtsebaan met bijbehorende financiële besluiten.

Constaterende, dat:

  • het college de raad een overkluizing van 5 miljoen in 2017 voorgespiegelde;

  • het college nu met een raadsvoorstel komt waar het vraagt akkoord te gaan met minder bovenbelasting op het dek waardoor geen volledig park kan worden gecreëerd;

  • dit minimaal 20 miljoen euro extra zal kosten.


Overwegende, dat:

  • het de vraag is of er ooit een park zal komen, in hoeverre dit plan daaraan bijdraagt en wat de kosten van een groot park zijn;

  • er in allerlei visiedocumenten een park staat ingetekend op de Utrechtsebaan.

Verzoekt het college:

  • uiterlijk bij het raadsvoorstel met het ontwerp van de overkluizing in kaart te hebben gebracht in hoeverre de gebouwde overkluizing aangepast moet worden indien er ook over andere delen van de Utrechtsebaan een overkapping wordt gerealiseerd en wat de kosten van die aanpassingen zijn;

  • daarbij ook een inschatting op hoofdlijnen te maken van de verwachte totale kosten en technische eisen van een grotendeels overkapte Utrechtsebaan.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA