Amen­dement Maak voor­zie­ningen concreet


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de verklaring van geen bedenkingen voor The Grace.

Besluit om het volgende nieuwe punt toe te voegen:

  • om in afwijking van het voorgaande het college opdracht te geven om binnen een half jaar concreet vast te leggen, op basis van de referentienormen, welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden voor de nieuwe bewoners van The Grace. Het gaat daarbij ook om de invulling van de openbare groennorm waarbij hoogwaardige groene buitenruimte met een hoge gebruiks- en ecologische waarde wordt gerealiseerd. Verder besluit de raad om in te zetten op het op de locatie realiseren van voorzieningen die binnen de contouren van het plan passen, zoals een artsenpraktijk. Het college wordt gevraagd te rapporteren over de realisatie van deze voorzieningen binnen het bouwplan.

Toelichting:

Het college heeft op 8 mei 2019 bij de bespreking van de NVU HaagvlietPoort toegezegd om in 2019 te komen met een openbaar ruimteplan en voorzieningenkaart. Uiteindelijk is in 2022 slechts via een visiedocument enig inzicht gegeven in voorzieningen, maar hier zijn onvoldoende plannen, geld en grond voor beschikbaar. Het bouwplan voorziet bovendien zelf niet in de voor deze woningen benodigde groen- en maatschappelijke voorzieningen.

In de structuurvisie van vorig jaar is het college opdracht gegeven om bij projectdocumenten of collegebesluitvorming informatie toe te voegen waaruit blijkt hoeveel voorzieningen worden gerealiseerd, hoe deze zich verhouden tot het collegebesluit Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen, welke voorzieningen wanneer en waar gerealiseerd worden en hoe deze voorzieningen gefinancierd worden. Er is niet aan dit dictum van het raadsbesluit voldaan.

Met dit amendement geeft de raad de opdracht om binnen een half jaar wel invulling te geven aan dit raadsbesluit om zo te voorkomen dat er een groot gebrek aan voorzieningen in het CID ontstaat.

Daarnaast wordt nu in dit bouwplan ruimte gegeven aan andere type ‘voorzieningen’ dan bedoeld in de Haagse referentienormen. Gedacht wordt aan een skylounge en nagelstudio’s. Echter, deze ruimte kan ook worden gebruikt voor echte voorzieningen. De ontwikkelaar gaf in de technische sessie aan dat een artsenpraktijk hier mogelijk was. Daarom wordt met dit amendement verzocht dit hard te maken.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Constant Martini
Hart voor Den Haag


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie