Amen­dement Blijf duurzaam bouwen


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de verklaring van geen bedenkingen voor The Grace.

Besluit om aan dictumpunt 2 de volgende passage toe te voegen:

  • onder voorwaarde dat de GPR-scores, zoals vastgelegd in de NVU, als eis worden gehanteerd.

Toelichting:

In de Haagse hoogbouwnota uit 2017 is vastgelegd dat de GPR-score voor energie een 9 de norm is. Dit ook is vastgelegd in de NVU Haagvlietpoort (waarvan The Grace onderdeel is). Het college heeft vervolgens op 8 mei 2019 toegezegd dat de GPR-score een eis is bij de NVU van Haagvlietpoort en dat daaraan dus moet worden voldaan.

Ondanks deze vastgelegde uitgangspunten blijkt dat de duurzaamheidsscore voor energie slechts 7,6 is. Ook andere scores lager uit lijken te komen dan vastgelegd.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie