Motie Sche­ve­ningen Duurzaam


9 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 09 juni 2022, ter bespreking van Raadsmededeling voortgang programma Toekomst Scheveningen badplaats.

Constaterende, dat:

  • in de Toekomstvisie Scheveningen-Bad 2040 wordt beschreven hoe Scheveningen Bad zich de komende jaren in relatie tot haar omgeving moet ontwikkelen en ‘Duurzaam’ daarin als een van de overkoepelende thema’s wordt omarmd;

  • ‘duurzaamheid’ in de Toekomstvisie echter niet wordt gebruikt in de zin van een ‘ontwikkeling die toekomstige generaties niet tekort doet’, maar vooral ingezet lijkt te worden als marketingterm;

  • in het coalitieakkoord duurzaamheid wordt genoemd als een belangrijk onderdeel van het economisch beleid, waarbij we inzetten op een klimaatneutrale stad in 2030.

Overwegende, dat:

  • Den Haag moet sturen op duurzame bloei in plaats van oneindige economische groei en daarbij de principes van de donut-economie zou moeten omarmen om binnen de draagkracht van de aarde te blijven;

  • groei van het aantal toeristen onwenselijk is zonder voldoende waarborgen voor duurzaamheid;

  • er op Scheveningen nog veel te behalen valt op het gebied van duurzaamheid.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn op het gebied van duurzaamheid op Scheveningen;

  • daarbij te denken aan energietransitie, vergroening, verkeer, hoeveelheid toeristen;

  • hierbij gebruik te maken van het economische ‘donut-model’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Janneke Holman
PvdA
Marielle Vavier
GroenLinks
Nur Icar
DENKStatus

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie