Motie: Flexibele 10% norm voor circu­laire initi­a­tieven


14 februari 2019

Motie: Flexibele 10% norm voor circulaire initiatieven

Indiener: Robin Smit, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van het gunningscriteria aanbesteding afvalverwerking,

Overwegende, dat:

 • circulaire initiatieven afval in het verleden moeizaam konden ophalen in verband met het geldende afvalverwerkingscontract;
 • technieken en kennis in de grondstoffenkringloopsector zich snel ontwikkelen;
 • gft-grondstoffen die bij bronscheiding worden verzameld waardevoller zijn voor de grondstoffenkringloop;
 • milieuvervuilend gedrag in de toekomst een hoger prijskaartje zal krijgen in verband met landelijke afspraken in het regeerakkoord.

Constaterende, dat:

 • uit de sorteeranalyse van 2017 blijkt dat slechts 36 van de 287 kilo restafval die elke Hagenaar per jaar produceert, is aan te merken als echt restafval;
 • van de overige 251 kilogram iets minder dan de helft bestaat uit gft-grondstoffen;
 • de andere helft herbruikbare grondstoffen zoals kunststoffen, textiel en papier bevat;
 • verbranden en storten van afval een gemis is voor de kringloop van kostbare grondstoffen;
 • circulaire initiatieven een grote bijdrage leveren aan het herwinnen van waardevolle grondstoffen.

Van mening dat:

 • circulaire initiatieven juist gestimuleerd zouden moeten worden vanuit de gemeente.

Verzoekt het college:

 • de 10%-norm voor circulaire initiatieven flexibel te laten hanteren door de partij aan wie de gunning wordt besteed;
 • Er geen boete wordt opgelegd bij het overschrijden van de 10% richtlijn;
 • de norm voor circulaire initiatieven op alle grondstoffenpercelen te laten gelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PVV

Lees onze andere moties

Amendement: Geen nutteloos fietspad dat het groen versnippert

Lees verder

Motie: Tweede spoor gunningcriteria afvalverwerking als raadsvoorstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer