Amen­dement: Geen nutteloos fietspad dat het groen versnippert


14 februari 2019

Amendement: Geen nutteloos fietspad dat het groen versnippert

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Optimalisatie Voorontwerp Koekamp en uitvoering moties G2 en G7 (RIS300136).

Besluit om onder het kopje besluit een nieuw punt toe te voegen:

  1. I. In het definitieve ontwerp het nieuwe fietspad van Staatsbosbeheer Westvoorden (Boslaan 12) richting de Boslaan te laten vervallen, zoals in onderstaande afbeelding in paars weergegeven.

Hierboven wordt het concrete voorstel beschreven en wel zo, dat het direct in het onderhavige raadsbesluit kan worden opgenomen. De tekst moet dus helder zijn. Hierin zit ook een verschil met de motie. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd de griffie benaderen.

Bijvoorbeeld: de tekst bij beslispunt 1 te vervangen door de volgende tekst: ……


Toelichting:

De Raad heeft in twee moties opgeroepen om de natuur en de bomen van de Koekamp te ontzien. In voorliggend Raadsvoorstel wordt het bestaande fietspad op de grens van de Boslaan en de Koekamp gehandhaafd, maar wordt het geplande, parallelle fietspad van Boslaan tot de locatie van Staatsbosbeheer echter niet opgeheven. Dit fietspad loopt evenwijdig aan de Boslaan en heeft voor fietsers in beide richtingen daarom geen toegevoegde waarde. In het donker is het door een gebrek aan verlichting sociaal onveilig, waardoor het de helft van de dag niet eens gebruikt kan worden. Daarnaast asfalteert en versnippert dit fietspad de natuur. Verschillende belangenorganisaties geven aan dat het fietspad overbodig en onwenselijk is.

Indieners stellen daarom voor om het wandelpad richting de Boslaan in de plankaart te laten staan, en het overbodige fietspad niet aan te leggen. Dit bespaart geld en geeft invulling aan de moties die in de Raad van 25 januari 2018 zijn aangenomen.

Punten die bij de toelichting aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: Waarom wil de indiener het voorstel? Wat beoogt het voorstel? Wat zijn eventueel de (financiële) consequenties en hoe zijn die op te lossen?

Robert Barker Peter Bos

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Invloed raad op prestatieafspraken in de Woonagenda

Lees verder

Motie: Flexibele 10% norm voor circulaire initiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer