Motie: Gebruik de Leef­baar­heids­ef­fect­rap­portage voor het gehele CID


16 januari 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 januari 2020, ter bespreking van de brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Leefbaarheidseffectrapportage (RIS303058).

Overwegende, dat:

  • In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat voldoende voorzieningen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen dienen te worden gegarandeerd door op tijd een leefbaarheidseffectrapportage (LER) uit te voeren;
  • dat de LER nu als participatie-instrument in twee gebieden zal worden ingezet;
  • dit betekent dat andere gebieden, zoals het gebied bij HS en CS, pas op termijn baat zullen hebben van deze rapportage;
  • dit voor een aantal ontwikkelingen daar te laat zal zijn;


Voorts overwegende, dat:

  • het mogelijk en wenselijk is om de LER in te zetten om de voorzieningen in kaart te brengen ook als het niet wordt gebruikt als participatietool;
  • op deze manier de resultaten van de LER betrokken kunnen worden bij besluitvorming van College en Raad.

Verzoekt het college:

  • de Leefbaarheidseffectrapportage vanaf dit jaar als gespreksaanleiding voor toekomstige ontwikkeling in het gehele CID te gebruiken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks