Motie Dieren­welzijn meer dan een nota


19 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 december 2019, ter bespreking van Samen voor de stad: coalitieakkoord 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • in het nieuwe coalitieakkoord maar één zin staat over dierenwelzijn;
  • in het nieuwe coalitieakkoord niets staat over (het verbinden van) Haagse natuurgebieden;
  • het college werkt aan een nieuwe dierenwelzijnsnota.

Overwegende, dat:

  • een visie op dierenwelzijn ontbreekt in het akkoord;
  • diverse wettelijke taken zijn uitbesteed aan dierenhulporganisaties en de dierenhulporganisaties kampen met financiële problemen;
  • in het wild levende dieren door verstedelijking hun Haagse leefgebied zien krimpen;
  • ook een visie van dit college op het verbinden van natuurgebieden nodig is.

Verzoekt de onderhandelende partijen (beoogd nieuw college):

  • te komen met een visie over wat dit college de komende periode gaat doen voor alle dieren in Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Robin Smit

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA