Motie Klimaat­crisis


19 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2019, ter bespreking van de Programmabrief duurzaamheid 2020 (incl. Afdoening motie: Heldere en meetbare tussendoelen (Motie J.21)) (RIS303503).

Constaterende, dat:

 • het Europees Parlement de noodtoestand voor het klimaat heeft uitgeroepen.

Overwegende, dat:

 • het Intergovernmental Panel on ClimateChange (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat een opwarming van meer dan 1,5°C moet worden voorkomen;
 • de landen die nu en in het verleden de grootste verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering en de systemen die haar veroorzaken voorop zouden moeten lopen in het bestrijden hiervan;
 • klimaatverandering nu al het einde betekent van de levens en levenswijze van vele mensen;
 • onze soort op dit moment een uitstervingsgolf onder andere levensvormen veroorzaakt.

Van mening, dat:

 • de wereld in een klimaatcrisis én in een ecologische crisis verkeert;
 • Europese, nationale en lokale overheden alles moeten doen wat in hun macht ligt om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C en zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering;
 • Europese, nationale en lokale overheden alles moeten doen wat in hun macht ligt om economische activiteiten binnen de draagkracht van de planeet te houden.

Verzoekt het college:

 • de mening van de gemeenteraad van Den Haag actief uit te dragen richting de regering, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;
 • er bij de rijksoverheid op aan te dringen de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk terug te brengen en lokale overheden de benodigde middelen — financieel en op het gebied van regelgeving - te geven om dit voor elkaar te krijgen;
 • in haar internationale netwerken samenwerking te zoeken om de klimaat- en ecologische crises een topprioriteit te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, CDA