Motie Gebruik andere daken voor zonne­pa­nelen


19 december 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2019, ter bespreking van PUK Hoek Slachthuislaan en Neherkade.

Overwegende, dat:

  • voor dit plan gekozen is om afwijking toe te staan van de duurzaamheidseis op het gebied van energie, zoals vastgelegd in de hoogbouwnota, omdat het dak van het gebouw te klein zou zijn;
  • een lagere duurzaamheidsscore onwenselijk is gegeven het feit dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • het wenselijk is om, net als bij de parkeernorm bij dit project is gebeurd, een hoger duurzaamheidsresultaat te bereiken door dit in het omliggende gebied te compenseren;
  • er veel daken in de directe omgeving leegstaan.

Verzoekt het college:

  • bij de uitwerking van het PUK aan te sturen op het treffen van maatregelen binnen de omgeving om de verlaagde energiescore te compenseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

PVV