Motie Geen plicht subsi­diëren


16 december 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 16 december 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake bestedingsvoorstel Enecomiddelen extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen (RIS307127).

Constaterende, dat:

  • in de Woonagenda 2020 – 2023 (RIS305711) is vastgelegd dat bij nieuwbouw een norm van 30% sociale woningbouw per project geldt;
  • op die manier voor elk toekomstig project geborgd zou moeten zijn dat 30% sociaal wordt gebouwd;
  • de extra 43,5 miljoen aan Enecomiddelen zouden moeten zorgen voor extra middelen.

Overwegende, dat:

  • het onwenselijk is dat projectontwikkelaars die niet aan de 30%-plicht willen voldoen direct of indirect worden gecompenseerd voor het realiseren van sociale woningbouw;
  • onwelwillende ontwikkelaars op die manier worden beloond en goedwillende niet;
  • zo een ongelijk speelveld ontstaat;
  • de middelen voor sociale woningen bovendien zo gebruikt worden voor het voldoen aan een al bestaande plicht en dit een ineffectieve inzet van beleidsinstrumenten is;
  • de middelen daardoor niet kunnen worden gebruikt voor projecten die een hoger percentage sociale bouw realiseren.

Verzoekt het college:

  • de 43,5 miljoen aan Enecomiddelen slechts in te zetten indien dit leidt tot meer woningen dan op basis van de woonagenda voor een dergelijk project verplicht is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Islam Democraten, Partij van de Eenheid

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, ChristenUnie/SGP, Fractie Hoijnck, Groep de Mos/HvDH, NIDA