Motie Geen priva­ti­sering Haagse water­wegen


10 juli 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Verordening tot achtste wijziging van de Verordening op de Binnenwateren (VOB) voor de gemeente Den Haag (RIS318889).

Constaterende, dat:

  • in de voorgestelde verordening delen van het binnenwater privaat zijn en worden uitgezonderd van normale regulering;

  • de Boomawatering schijnbaar in private handen is en dat delen van het water door GEM Vroondaal (een verbonden partij van de gemeente Den Haag) gekocht zijn en vervolgens weer doorverkocht aan private partijen;

  • publiek binnenwater in Den Haag de norm is.


Overwegende, dat:

  • de binnenwateren een netwerk zijn met belangrijke publieke functies op het gebied van milieu, bevaarbaarheid, aanzicht, leefbaarheid en klimaatadaptatie;

  • het privatiseren van binnenwateren de mogelijkheid tot het heffen van liggeld onder druk zet en gezien kan worden als een vorm van lokale belastingontwijking;

  • het privatiseren van water onwenselijk is.

Verzoekt het college:

  • in de toekomst, als de gemeente betrokken is bij de aankoop van water, het water niet door te verkopen, maar in publieke handen te houden;

  • in toekomstig beleid het in publieke handen houden van binnenwateren als uitgangspunt te hanteren en vast te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP