Motie Groene grachten en kades vol leven


10 juli 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juli 2024, ter bespreking van de Programmarekening 2023.

Constaterende, dat:

  • Den Haag jaarlijks een kilometer aan kademuren moet vervangen;

  • het Rijksvastgoedbedrijf in het kader van de renovatie van het Binnenhof ook de kademuren van de Hofvijver vervangt;

  • in de ontwerptoelichting van de buitenruimte van de Hofgracht gedetailleerde en bruikbare principes voor het vergroenen van kademuren zijn opgenomen.

Overwegende, dat:

  • de planten die in kademuren groeien vaak zeldzaam zijn en slechts in enkele grotere steden in Nederland voorkomen;

  • Den Haag trots kan zijn op deze unieke groeiplaatsen, die ook cultuurhistorisch waardevol zijn om te beschermen en versterken;

  • vergroening van kademuren niet per se kostbaar is, mits er in de ontwerpfase ruimte wordt gelaten voor planten;

  • Den Haag kades weliswaar muurplantvriendelijk aanlegt, maar geen actief en gedetailleerd vergroeningsbeleid heeft zoals bij de Hofvijver.


Verzoekt het college:

  • bij aankomende vervangingen van kademuren de principes van vergroening zoals toegepast bij de vervanging van de kademuur van de Hofvijver zoveel mogelijk over te nemen;

  • bij een aantal aankomende gemeentelijke kademuur vervangingsprojecten als pilot de gerenoveerde kademuur actief beplanten en de resultaten hiervan monitoren.En gaat over tot de orde van de dag.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Maarten de Vuyst
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

CDA, Forum voor Democratie