Motie GeHEID trans­parant


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE).

Constaterende, dat:

  • de Rekenkamer aangeeft dat het de raad aan genoeg informatie ontbreekt over resultaten van fondsen onder de Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID);

  • de Rekenkamer constateert dat de raad wel informatie over de resultaten nodig heeft om te kunnen sturen op de uitvoering;

  • inhoudelijke verantwoording volgens de Rekenkamer niet terugkomt in de stukken.

Overwegende, dat:

  • het wenselijk is om de informatievoorziening rond de Stichting HEID en onderliggende fondsen richting de raad te verbeteren.

Verzoekt het college:

  • om in overleg met de Stichting HEID ervoor te zorgen dat ten minste jaarlijks inhoudelijke verantwoording wordt afgelegd over de stichting en de onderliggende fondsen;

  • hierbij in elk geval jaarlijks te rapporteren over de (tussen)doelen van de fondsen van het afgelopen jaar en het komende jaar, in hoeverre die zijn behaald, welk effect is behaald en wat het komende jaar anders wordt gedaan om de doelen of meer effect te behalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Vincent Thepass
GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen