Amen­dement Pak dieren­mis­han­deling aan!


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake aanbieding Regionaal beleidsplan 2023-2026 'Coalitie voor veiligheid'.

Besluit om het dictum als volgt te wijzigen (dikgedrukt de toevoegingen):

kennis te nemen van het concept Regionaal beleidsplan 2023-2026 ‘Coalitie voor veiligheid’ en de volgende zienswijze kenbaar te maken op het concept Regionaal beleidsplan 2023-2026 ‘Coalitie voor Veiligheid’:

  • Vraagt het samenwerkingsverband bij het thema Zorg en Veiligheid de ambitie ‘Huiselijk geweld’ te wijzigen in:
    • Huiselijk geweld en dierenmishandeling.

  • Vraagt het samenwerkingsverband op pagina 31. na de zin ‘Preventie en bij signalen zo vroegtijdig mogelijk ingrijpen, zijn dan ook van groot belang bij huiselijk geweld.’ de volgende zin toe te voegen:
    • Door bij signalering van huiselijk geweld ook alert te zijn op dierenmishandeling, kan de geweldscirkel nog eerder worden opgespoord en doorbroken.

Toelichting:
Samenwerking in regioverband is cruciaal bij het signaleren van huiselijk geweld en dierenmishandeling. De link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling wordt breed erkend. Door op regionaal niveau samen te werken, kan bijvoorbeeld een geweldpleger eerder tegen de lamp lopen zodra zij met een mishandeld dier naar een dierenarts gaan buiten de eigen gemeente. Dit zijn praktijken die regionaal met elkaar gedeeld moeten worden om de geweldspiraal sneller te doorbreken. Om te borgen dat die link niet wordt vergeten, zien de indieners dit graag expliciet terug in het regionaal beleidsplan.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen