Motie Vergeet lokale bronnen niet


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Definitief maken transitievisie warmte,

Constaterende, dat:

  • in de aangenomen motie Meer richting energietransitie (RIS311117) als uitgangspunt stimulering van lagere temperatuur is vastgelegd evenals de voorrang voor lokale hernieuwbare bronnen;

  • dit in de voorliggende transitievisie is overgenomen.

Overwegende, dat:

  • echter voornamelijk lijkt te worden ingezet op hoge temperatuur rest- en aardwarmte en hier de meeste collegebrieven op zien;

  • wenselijk is dat meer regie wordt gepakt om lokale hernieuwbare bronnen verder te ontwikkelen.

Verzoekt het college:

  • dit jaar, zo mogelijk samen met de bronnenstrategie, een concrete aanpak met doelen en acties op te stellen met het oog op de stimulering van lokale hernieuwbare (lage temperatuur) bronnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
HSP

Judith Klokkenburg
CU/SGP

Lesley Arp
SP

Vincent Thepass
GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Forum voor Democratie