Amen­dement Maak werk van de tran­si­tie­visie


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Definitief maken transitievisie warmte.

Besluit om de onderstreepte passage toe te voegen aan het dictum:

  • de transitievisie warmte vast te stellen met dien verstande dat dit jaar nog een planning wordt vastgesteld van de fasering van de aanpak. Daarin zou terug moeten komen wanneer de verschillende wijkuitvoeringsplannen worden vastgesteld, maar ook wanneer welk resultaat is behaald. Zo is wenselijk dat wordt aangegeven hoeveel gebouwen in welke fases tot en met 2030 worden geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt.

Toelichting:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in de transitievisie warmte de gemeenteraad een realistisch tijdspad vastlegt waarop wijken van het aardgas gaan. In de eerste transitievisie warmte zal in ieder geval voor wijken die tot en met 2030 gepland zijn, worden opgenomen:

  • hoeveel woningen en andere gebouwen tot en met 2030 worden geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt;

  • welke alternatieve warmtevoorzieningen kansrijk zijn; en

  • welk warmtealternatief de laagste nationale kosten heeft.

In de transitievisie die nu voor ons ligt, ontbreekt het eerste punt. Er wordt ook geen duidelijk tijdspad beschreven voor de (stapsgewijze) aanpak richting aardgasvrij: in welke wijken worden wanneer in de periode tot en met 2030 de woningen en gebouwen verduurzaamd.

Om ervoor te zorgen dat de transitievisie voldoet aan de landelijke eisen, en dat het een document is dat Den Haag een idee geeft van het pad naar een aardgasvrije en klimaatneutrale stad, is het wenselijk dat er duidelijke stappen worden gepresenteerd hiernaartoe. In de beantwoording gaf de wethouder aan dat Zuidwest, Mariahoeve en de Schilderswijk als eerst aan de beurt zijn, maar verder is er weinig duidelijk over de planning van de aanpak. Wenselijk is dat dit verbeterd, zodat echt werk wordt gemaakt van dit document.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
HSP

Judith Klokkenburg
CU/SGP

Lesley Arp
SPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV, Forum voor Democratie