Motie Gelijkheid bij publieke grond


15 april 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van het Actieplan projectontwikkeling, -beheersing en verantwoording.

Overwegende, dat:

  • een gunning/competitie waarbij meerdere partijen kunnen meedoen bij gemeentegrond het uitgangspunt is;
  • toch regelmatig dure gronden en gebouwen onderhands aan projectontwikkelaars worden gegund;
  • hierover vaak geen transparante afweging plaatsvindt en het beeld kan ontstaan dat bedrijven met goede gemeentelijke contacten makkelijker aan grond kunnen komen.

Verzoekt het college:

  • bij het onderhands verkopen van grond of objecten met een waarde boven de één miljoen euro de gemeenteraad vooraf te informeren met daarbij beschreven de afweging om niet voor een meervoudige procedure te kiezen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, HSP, Groep de Mos/HvDH, Islam Democraten, NIDA, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen