Amen­dement: Ontzie dicht­be­volkte wijken bij kamer­verhuur


20 mei 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 20 mei 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota voorraadbeleid 2020.

Besluit om:

  • in de wijken Scheveningen, Bomen- en Bloemenbuurt, Archipelbuurt en Bezuidenhout geen verkamering toe te staan totdat de raad zich over het te verrichten leefbaarheidsonderzoek heeft kunnen uitspreken. Het college wordt opgedragen om dit per beleidsregel vast te leggen en op die manier in deze verdichte wijken de tijdelijke stop op verkamering te continueren.

Toelichting:

Met het vaststellen van de verordening en de nota voorraadbeheer wordt het kamerverhuurverbod opgeheven. Daardoor wordt in veel wijken nieuwe kamerverhuur toegestaan. Tegelijkertijd zal het college een onderzoek doen naar de relatie tussen bevolkingsdichtheid en leefbaarheidsgevolgen. Dit zou dan weer de basis kunnen vormen voor een verbod op kamerverhuur in dichterbevolkte wijken.

Het is volgens indieners onwenselijk dat kamerbewoning nu wordt toegestaan op plekken waarvan bij een positieve uitkomst van het onderzoek het weer wordt verboden. Dit zou een prikkel geven om de komende maanden in deze wijken flink te verkameren. Daarom is het wenselijk om in de verdichte woonwijken, die bij toepassing van de eerder gepresenteerde weegfactor van bevolkingsdichtheid extra zouden worden beschermd, de stop op kamerverhuur tijdelijk te continueren. Zo worden die wijken beschermd tot het onderzoek is afgerond. Op die manier kan zorgvuldig worden toegewerkt naar een mogelijk verbod in die wijken. Het gaat daarbij om de wijken Scheveningen, Bomen- en Bloemenbuurt, Archipelbuurt en Bezuidenhout. Dit verbod zou dan in aanvulling op het verbod komen dat op basis van de huisvestigingsverordening al gaat gelden in wijken als Schilderswijk en het Zeeheldenkwartier.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Jan Pronk

VVD

Status

Aangenomen

Voor

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA