Motie: Belangen borgen bij verkoop gemeen­telijk vastgoed


20 mei 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, ter bespreking van de verkooplijst gemeentelijk vastgoed.

Constaterende, dat:

  • het college een lijst heeft opgesteld van gemeentelijke panden om te verkopen;
  • een aantal van deze panden een monumentale status hebben of in een ecologische zone liggen.

Overwegende, dat:

  • in het verleden de privaatrechtelijke rol van de gemeente is gebruikt om bepaalde publieke belangen te borgen, bijvoorbeeld door onderhoud te plegen aan gebouwen en op te treden bij schending van de ecologische zone;
  • niet duidelijk is hoe de monumentale waarde en het beschermen van de ecologie worden geborgd als de gemeente de panden verkoopt.

Verzoekt het college:

  • per pand of terrein dat monumentale of ecologische waarde heeft aan te geven hoe deze waarden na verkoop geborgd kunnen worden;
  • aan te geven welke maatregelen daarvoor getroffen zullen worden (bv clausule verkoopovereenkomst).

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, VVD