Motie Eerlijk speelveld bij bouw­pro­jecten


15 april 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van het Actieplan projectontwikkeling, -beheersing en verantwoording.

Overwegende, dat:

  • het betrekken van belanghebbenden bij overheidsbesluiten een belangrijk onderdeel is van projectaansturing en de projectontwikkelaar hier niet in haar eentje verantwoordelijk voor is;
  • bij het vastleggen van een PUK of NVU het college zich committeert om publiekrechtelijke medewerking te verlenen;
  • bij een dergelijk besluit de gemeente in haar publieke rol verschillende partijen gelijkwaardig zou moeten behandelen;
  • over het algemeen voor de vaststelling van dit soort documenten de gemeente niet actief het contact zoekt met andere belanghebbenden, maar slechts aanwezig is bij informatiebijeenkomsten van de ontwikkelaar;
  • de gemeente wel talloze keren afzonderlijk met de ontwikkelaar spreekt en aan hen voorlopige documenten voorlegt;
  • hierdoor bewoners een minder gelijkwaardige positie krijgen en de belangen van de bewoners minder bekend zijn en betrokken kunnen worden bij gemeentelijke besluitvorming.

Verzoekt het college:

  • bij PUK’s en NVU’s een moment in te bouwen waarin andere betrokkenen rechtstreeks input kunnen geven op deze concept documenten alvorens het college deze vaststelt;
  • in de vastgestelde documenten standaard in te gaan op welke inbreng is verkregen en wat er al dan niet mee is gedaan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier

GroenLinks

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen