Motie: Maak aanpak achter­stallig onderhoud prio­riteit


15 april 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021, ter bespreking van de brief Versterking Haags Pandbrigade en beleidskader 'Handhaven met ambitie'.

Overwegende, dat:

  • de raad al lange tijd aandacht vraagt voor het toezicht op achterstallig onderhoud van beeldbepalende gebouwen;
  • in het VTH jaarplan 2021 het toezicht op achterstallig onderhoud (waardoor de veiligheid in het geding is) een gemiddelde prioriteit heeft en ander achterstallig onderhoud een lage prioriteit heeft;
  • in het beleidskader van de pandbrigade de aanpak van achterstallig onderhoud zelfs niet wordt genoemd;
  • juist achterstallig onderhoud vroegtijdig moet worden gesignaleerd om veiligheidsproblemen en sloop van (delen van) beeldbepalende gebouwen te voorkomen;
  • de aanpak van andere zaken, zoals vakantieverhuur, veel meer prioriteit krijgt;
  • met 586 beëindigde overtredingen in 2019 bij 740 controles de noodzaak voor controles op achterstallig onderhoud onderstreept.

Verzoekt het college:

  • de aanpak van achterstallig onderhoud (niet alleen monumenten) meer prioriteit te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, HSP, Groep de Mos/HvDH, IslamDemocraten, NIDA, PVV, Partij voor de Dieren, SP, VVD

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA