Motie Inzetten op groene eisen Haagse Hoog­bouwnota


11 oktober 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018, ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Bezuidenhout, 2e herziening – Grotiusplaats (RIS300549).

Constaterende, dat:

  • in de Haagse hoogbouwnota wordt aangegeven dat wordt aangegeven dat groen in de buitenruimte noodzakelijk is voor het mitigeren van klimaateffecten: o.a. voor het opnemen van regenwater, leveren van schaduw en opname van CO2;
  • tevens in de nota wordt aangegeven dat in dichtbebouwde gebieden de noodzaak het grootst is om groeninclusief te bouwen;
  • in de nota vervolgens als regel is gesteld dat minimaal 100% van de footprint van de stedelijke laag terug komt als horizontale buitenruimtes zoals daktuinen en daarvan minimaal 40% ingericht wordt met groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit.

Overwegende, dat:

  • van belang is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en op haar eigen grondgebied volop inzet op groeninclusief bouwen;
  • dit nog niet het geval is in de plannen voor de Grotiusplaats.* Weghalen wat niet van toepassing is.

Verzoekt het college:

  • zich in te zetten zodat zoveel mogelijk van de stedelijke laag terugkomt als horizontale buitenruimtes en deze zoveel mogelijk wordt ingericht met groen dat een bijdrage levert aan biodiversiteit, zoals in de Haagse hoogbouwnota is vastgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker Peter Bos Frans Hoynck van Papendrecht

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij 50Plus


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geef altijd duurzame voorbeeld op gemeentegrond

Lees verder

Motie Buurtbus Benoordenhout

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer