Motie Laat de culturele sector niet in de kou staan


22 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2026.

Constaterende, dat:

  • voor bewoners en een aantal maatschappelijke instanties in de stad al energiebesparende maatregelen en energiecoaches beschikbaar zijn;

  • dit (nog) niet het geval is voor alle Haagse kunst- en cultuurinstellingen.

Overwegende, dat:

  • veel kunst- en cultuurinstellingen niet de middelen hebben om de panden waar zij gebruik van maken te verduurzamen;

  • de stijgende energierekening vaak een groot probleem is voor deze sector die toch al een flinke (financiële) klap heeft gekregen van de COVID-crisis;

  • er zowel korte- als lange termijn maatregelen nodig zijn om deze sector tegemoet te komen.

Verzoekt het college:

  • na te gaan of de (met name kleine en middelgrote) culturele instellingen van Den Haag op de hoogte zijn van de mogelijkheid om gebruik te maken van energiescans en energiebesparende maatregelen en hen hierbij actief te benaderen;

  • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze sector op de lange termijn te laten verduurzamen, zoals een energiefonds voor isolatiemaatregelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

PVV