Motie Lees klimaat­ver­an­dering de les


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake HEA-jaarplan 2020/2021 (RIS306622).

Constaterende dat:

  • de wethouder in de commissie aangaf dat er al veel aandacht is voor onderwijs omtrent klimaatverandering;
  • klimaatverandering nu niet is opgenomen als een van de thema’s die worden besproken met schoolbesturen;
  • de huidige Haagse Educatieve Agenda tot 2022 loopt.

Overwegende dat:

  • lessen over samenleven en burgerschap onlosmakelijk verbonden zijn met het klimaat;
  • momenteel gewerkt wordt aan de nieuwe Haagse Educatieve Agenda;
  • de wethouder in de commissie positief reageerde op het voorstel om het thema onder de aandacht te brengen van schoolbesturen;

Verzoekt het college:

  • het thema ‘klimaat’ op te nemen in de nieuw op te stellen Haagse Educatieve Agenda

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP, VVD

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV