Motie Eman­ci­patie in zorg en welzijn


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake actieprogramma Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022 (RIS306190)

Constaterende, dat:

  • uit onderzoek van Movisie blijkt dat nog veel instellingen in de zorg- en welzijnssector seksuele en genderdiversiteit niet meenemen in hun inclusiebeleid;
  • in het actieprogramma nu alleen wordt gesproken over ondersteunen van activiteiten in zorg, onderwijs en sport en bij het ontwikkelen van queer-beleid in zorginstellingen voor oudere mensen;
  • geen eenduidig beleid is op queer-emancipatie bij welzijnswerkers;
  • de gemeente opdrachtgever is van welzijn en daardoor kan sturen op inclusief beleid.

Overwegende, dat:

  • welzijnswerkers direct toegang kunnen hebben tot families waar problemen bij spelen;
  • welzijnswerkers gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die vaak vermeden worden zoals seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Verzoekt het college:

  • om samen met queer belangenorganisaties richtlijnen op te stellen over queer-emancipatie binnen de welzijnsinstellingen en dit op te nemen zowel in de voortgangsrapportage over het actieprogramma Queer in Den Haag als in de aankomende nota Welzijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

Lesley Arp

SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, Haagse Stadspartij, Islam Democraten, NIDA, Partij van de Eenheid, SP

Tegen

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Groep de Mos/HvDH, PVV, PvdA, VVD