Motie Maak beloftes welstandsnota waar!


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van het jaarverslag welstands- en monumentencommissie 2019-2020.

Constaterende, dat:

  • per raadsbesluit is vastgelegd de ‘Welstandsnota Den Haag 2017’ na drie jaar te evalueren;

  • deze evaluatie nog niet is afgerond ondanks dat deze allang had moeten plaatsvinden.

Voorts constaterende, dat:

  • steeds wordt verwezen naar de evaluatie alvorens aanpassingen te verrichten in de welstandsnota;

  • zo is bij de afdoening van de motie van CU/SGP, VVD, CDA en HSP ‘alle toekomstige dakopbouwen stedenbouwkundig verantwoord’, die is ingediend bij het bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020, aangegeven dat hier bij de evaluatie van de Welstandsnota voor de zomer van 2021 op wordt teruggekomen;

  • ook bij de afdoening van de motie van GL, D66 en PvdA 'Schrap belemmerende eisen aan verduurzaming!’ (RIS306793) in januari 2022 is aangegeven dat in het eerste kwartaal 2022 een aangepaste welstandsnota naar de raad zou komen op het gebied van verduurzaming;

  • de voorzitter van de welstandscommissie ook heeft opgeroepen in het jaarverslag 2019-2020 om vergroening en natuurinclusief bouwen als volwaardige welstandscriteria vast te leggen en de wethouder hierbij weer verwijst naar de evaluatie die zou komen.

Overwegende, dat:

  • de raad al heel vaak toezeggingen heeft ontvangen om snel te komen met de evaluatie en aanpassing van de welstandsnota, maar 3 jaar naar de vastgelegde deadline nog steeds geen evaluatie heeft plaatsgevonden;

  • dit ervoor zorgt dat noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, groen, natuurinclusiviteit en de beeldkwaliteit van dakopbouwen niet plaatsvinden.

Verzoekt het college:

  • om in de evaluatie van de welstandsnota in te gaan op de punten duurzaamheid, groen, natuurinclusiviteit en de beeldkwaliteit van dakopbouwen;

  • als harde deadline te stellen voor de evaluatie april 2023 en voor het voorstel tot aanpassing van de nota september 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Fatima Faïd
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie