Motie Bereikbaar contact­persoon voor Laak


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Laak.

Constaterende, dat:

  • dat er een integraal plan wordt opgesteld om de problematiek in Laak aan te pakken;

  • de meldingsbereidheid in Laak sterk is afgenomen omdat bewoners weinig effect zien van hun meldingen;

  • het vertrouwen in de politiek en de gemeente zeer laag is in Laak.

Overwegende, dat:

  • bewoners aangeven behoefte te hebben aan een vast contactpersoon die laagdrempelig te bereiken is via telefoon, mail en whatsapp;

  • het goed zou zijn om iemand in het stadsdeel te hebben die korte lijntjes heeft met gemeente, vuilnisdienst, politie en zorginstanties.

Verzoekt het college:

  • om een pilot uit te voeren met een goed bereikbaar contactpersoon in Laak;

  • hierbij voorkeur te geven aan iemand die de wijk al goed kent.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
Christenunie/SGP
Lesley Arp
SP


Status

Aangehouden

Voor

Tegen