Motie Vergeet helft van Den Haag niet


19 januari 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Definitief maken transitievisie warmte,

Constaterende, dat:

  • voor de helft van Den Haag het eindplaatje onbekend is (de ‘gele wijken’);

  • in deze wijken ook veel bewoners zijn die willen meehelpen aan de verduurzaming van hun straat.

Overwegende, dat:

  • wenselijk is dat ook voor die bewoners het eindplaatje en mogelijkheden duidelijk zijn voor de warmtetransitie zodat ze hier bij hun inzet rekening mee kunnen houden.

Verzoekt het college:

  • dit jaar met een concrete aanpak te komen voor de zogenoemde ‘gele wijken’ waarin wordt aangegeven hoe en wanneer wordt toegewerkt naar de warmtetransitie;

  • hierbij in te zetten op een aanpak waarbij al in bepaalde straten of delen van die wijken voorlopers worden ondersteund bij het ontwikkelen van een lokale warmtebron en in te zetten op een stapsgewijze opschaling van deze aanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Forum voor Democratie