Motie Degelijke natuur­on­der­zoeken


9 februari 2023


De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Singel ongenummerd naast nummer 21 (Y-Catch, kavel III) (RIS313830).

Constaterende, dat:

 • de quickscan flora en fauna bij dit bouwplan heeft plaatsgevonden in november en de onderzoekers daarover zeggen:
  • ‘De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels’

  • ‘Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren

  • ‘De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingswateren.’

 • de volgende soorten worden in de quickscan flora en fauna genoemd:
  • mogelijk in het plangebied nestelen merel, houtduif, vink, kleine karekiet, grasmus en bosrietzanger;

  • vermoedelijk is het een functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als dwergmuis, aardmuis, bosmuis en egel;

  • amfibieën als bastaardkikker, gewone pad en bruine kikker en kleine watersalamander, benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats;

  • het plangebied wordt als een geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd en ‘Vermoedelijk foerageren soorten als laatvlieger, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis rond de houtige beplanting en boven de ruigte in het plangebied en vliegen ze over het plangebied tijdens het foerageren rond de bomen die net buiten het plangebied staan.’

 • geconcludeerd wordt dat sprake is van een ‘onbebouwd perceel met een grazige en ruige vegetatie en wat jonge natuurlijk houtige opslag.’ en dit maakt het ‘tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd dier gedood en een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd dier beschadigd en/of vernield.’


Overwegende, dat:

 • een dergelijk onderzoek overkomt als een afvinklijst waarbij het beschermen van de dieren van ondergeschikt belang is;

 • de onderzoekers zelf erkennen dat de periode van bezoek ervoor zorgt dat veel relevante informatie over de natuur op deze plek mist;

 • het college zich bereid toonde om een aanvullende scan te te laten uitvoeren of er geen beschermde diersoorten zijn en dit te doen in het voorjaar;

 • een dergelijk onderzoek goed is, maar geen invloed meer heeft op het besluit van de gemeenteraad.


Verzoekt het college:

 • nader in te gaan op het juridische kader rond de quick scans en welke ruimte de gemeente heeft om hierop bij te sturen;

 • aan te geven waaraan de gemeente bij het bekijken van een dergelijke quickscan toetst en hoe ze acteert indien een quickscan niet afdoende is;

 • hierbij in te gaan op de mogelijkheid om niet meer akkoord te gaan met een quickscan die enkel in de winter is uitgevoerd waardoor geen inschatting van de aanwezigheid en activiteit van veel diersoorten kan worden gemaakt;

 • aan te geven of en hoe ze uitkomsten van dit soort quickscans in haar besluitvorming kan wegen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, PvdA, CDA