Motie Meatfree Monday


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014 ;

Constaterende:
- dat de gemeente Den Haag kansen wil benutten om een bijdrage te leveren
aan het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen;
- dat de productie van vlees een zeer grote bijdrage hieraan levert;

Overwegende:
- dat wanneer alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden consumeren in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn;
- dat de gemeente hierin een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft;
- dat het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich meebrengt en dus alleen maar voordelen oplevert voor dieren, milieu, klimaat en gezondheid;

Roept het college op:
- te bewerkstelligen dat op maandag geen vleesproducten worden geserveerd in de gemeentelijke kantines en restaurants;

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, SP, PVV