Motie Neem over­last­ge­vende houtstook op in APV


Beant­woording schrif­te­lijke vragen ‘Meer doen tegen hout­stook’

16 december 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen ‘Meer doen tegen houtstook’ (RIS309820).

Constaterende, dat:

  • het Bouwbesluit 2012 het verbiedt om op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof te verspreiden (artikel 7.22);

  • het de taak is van het college om bij overtreding van dit artikel handhavend op te treden, maar het college dit niet doet;

  • omwonenden van stokers hierdoor al jaren in de rook moeten leven.

Van oordeel, dat:

  • dit voor Hagenaren, vooral wanneer zij luchtwegaandoeningen hebben, een onacceptabele situatie is, die in geen geval nog jaren voort mag slepen.

Overwegende, dat:

  • in de in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde toolkit “Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?” staat aangegeven dat het voor gemeenten mogelijk is om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanvullende regelgeving omtrent houtstook vast te stellen;

  • in deze toolkit ook handreikingen staan over hoe het college overlast zou kunnen definiëren.

Verzoekt het college:

  • om voor het zomerreces 2022 met een voorstel te komen om een toetsbare definitie van overlast door houtstook en een verbod op overlastgevende houtstook in de APV op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP