Motie Onderzoek visserij


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de programmarekening 2021.

Constaterende, dat:

  • in het Havenconvenant en programmarekening is ingezet op meer ruimte voor de visserij;

  • minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aangeeft dat de vissersvloot kleiner moet worden en er stoppersregelingen beschikbaar worden gesteld.

Overwegende, dat:

  • nu al een aantal Noordzeevissoorten overbevist zijn;

  • vanwege de Brexit minder kan worden gevist;

  • vanwege de nieuwe windmolens er minder kan worden gevist;

  • vanwege de hoge brandstofkosten vissersboten niet meer uitvaren;

  • desondanks wordt ingezet op meer ruimte voor de visserij.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken welk effect de stijgende brandstofkosten, de Brexit en de gevolgen van overbevissing hebben op de visserij op Scheveningen en in hoeverre het uitgangspunt dat de visserij meer ruimte krijgt om uit te breiden zich hiermee verhoudt.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie