Motie Duurzaam voedsel


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de programmarekening 2021.

Constaterende, dat:

  • uit de beantwoording van de technische vragen uit de programmarekening 2020 blijkt dat in achtereenvolgende jaren 20% van het voedsel biologisch wordt ingekocht;

  • uit de beantwoording van de technische vragen uit de programmarekening 2021 blijkt dat in 2021 het productaanbod slechts voor 18% biologisch en 13% plantaardig is.


Overwegende, dat:

  • per initiatiefvoorstel in december 2019 is vastgelegd dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door het aanbod van plantaardig voedsel te vergroten en meer biologisch voedsel aan te bieden;

  • uit de cijfers blijkt dat dit (nog) niet is gelukt.


Verzoekt het college:

  • bij de programmabegroting aan te geven hoe ze zich de komende jaren zal inzetten om het biologische en plantaardige voedselaanbod te vergroten.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, Forum voor Democratie