Motie Hou rekening met het milieu bij toerisme


7 juli 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de programmarekening 2021.

Constaterende, dat:

  • in Den Haag wordt ingezet op een klimaatneutrale stad in 2030;

  • toerisme een grote milieudruk met zich meebrengt, vooral van toeristen die een zeer grote afstand met het vliegtuig naar Nederland afleggen;

  • het college goed zicht heeft op de herkomst van toeristen;

  • er tijdens de Coronaperiode actief werd ingezet op ‘nabij toerisme’, daarbij de ‘verre toerist’ mijdend;


Overwegende, dat:

  • het college toerisme blijkens de programmarekening wil laten groeien, zowel voor herstel na de Coronaperiode als groei in algemene zin;

  • het klimaat, noch de milieudruk wordt meegenomen in de keuzes voor actieve werving van toeristen.

Verzoekt het college:

  • luchtvervuiling, milieudruk en het klimaat mee te nemen bij keuzes omtrent het toerismebeleid.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie