Motie: Parti­ci­patie bij NVU’s


4 april 2019

Motie: Participatie bij NVU’s

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 april 2019, ter bespreking van de Brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Aanpak prioritaire gebieden Central Innovation District & brief wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen, de heer Revis, over Gebiedsagenda's prioritaire gebieden CID (RIS300623 en RIS301328)..

Overwegende, dat:

  • de gebiedsagenda’s zonder participatie zijn opgesteld;
  • ook verschillende Nota’s van Uitgangspunten (NVU’s) zullen worden opgesteld waarbij onduidelijk is hoe veel ruimte er is voor participatie.

Constaterende, dat:

  • in het coalitieakkoord staat: “We hechten aan transparantie en een open bestuurscultuur. We willen een college zijn dat luistert. […] Bewoners en ondernemers moeten meer invloed krijgen op de besluitvorming. Zij weten vaak het beste wat er nodig is in hun straat, buurt en wijk en hebben vaak inventieve en praktische oplossingen. […] Na een inspraaktraject laten we altijd duidelijk zien waarop de zienswijze invloed heeft gehad en welke inbreng wel en niet is overgenomen.”

Verzoekt het college:

  • participatie een grote rol te geven voordat nieuwe NVU’s worden vastgesteld;
  • de raad over de ingekomen reacties en de afdoening daarvan te informeren.

* Weghalen wat niet van toepassing is.NB. Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van ‘het college’ ‘de raad’ ingevuld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Verkoop Eneco aan betrouwbare organisatie

Lees verder

Amendement 11 jaar vooruitblikken, geen 20

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer