Motie Projecten met maat­schap­pe­lijke impact


Kunstenplan

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het kunstenplan Zee aan mogelijkheden 2021-2024.

Constaterende, dat:

 • in het beleidskader de maatschappelijk impact niet is meegenomen als beoordelingscriterium;
 • een aantal aanvragen in het kunstenplan daardoor niet zijn gehonoreerd omdat de instellingen de focus hebben op maatschappelijke impact;
 • instellingen en projecten die een aanvraag hebben gedaan voor het kunstenplan bijdragen aan de leefomgeving en samenleving van participanten en/of bezoekers;

Overwegende, dat:

 • middels kunst en cultuur moeilijke onderwerpen makkelijker bespreekbaar worden op bijvoorbeeld scholen;
 • deze instellingen of projecten al langer in Den Haag meelopen of worden uitgevoerd, waardoor ze zijn geworteld;
 • investeren is soortgelijke instellingen en projecten bijdraagt aan een beter leefklimaat;
 • een aparte subsidieregeling bij kan dragen aan het faciliteren van maatschappelijke projecten;
 • instellingen niet opgezadeld moeten worden met administratieve rompslomp door jaarlijks voor dezelfde projecten een aanvraag in te dienen.

Verzoekt het college:

 • de mogelijkheid te onderzoeken om een aparte subsidieregeling in te stellen voor kunst en cultuurprojecten waarbij cultuur het middel is maar waar maatschappelijke doelen centraal staan;
 • te onderzoeken of deze regeling aangevuld kan worden met middelen uit de begroting vanuit andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld uit onderwijs en integratie;
 • voor continuïteit, terugkerende projecten voor langere tijd (twee jaar) financiële steun toe te kennen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek betere besteding Duurzaamheidsfonds VVE’s

Lees verder

Motie Bied bedrijven Binckhorst toekomstperspectief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer