Motie Onderzoek betere besteding Duur­zaam­heids­fonds VVE’s


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

  • de gemeente een revolverend Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag heeft om kleine VvE’s te helpen om energiebesparende maatregelen te nemen;
  • in 2019 8 leningen zijn aangevraagd uit dit fonds (in totaal 30 appartementen met bedragen tussen de 2500 en 15.000 euro, RIS305159);
  • er 4 miljoen euro beschikbaar is in het fonds.

Overwegende, dat:

  • 30 verduurzaamde appartementen aan de magere kant is voor een stad met ruim een half miljoen inwoners;
  • het voor de energietransitie goed zou zijn als het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag beter benut zou worden.

Verzoekt het college:

  • maatregelen te onderzoeken die de benutting van het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag kunnen verbeteren, waaronder ten minste moet worden meegenomen een directe brief naar Haagse VVE’s;
  • de raad over de resultaten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD