Motie Handhaaf de ener­gie­be­spa­rings­plicht


Begroting

4 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020, ter bespreking van het Voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende, dat:

  • Den Haag in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
  • hiervoor van belang is dat iedereen, ook bedrijven, zijn of haar steentje bijdraagt;
  • in de Wet Milieubeheer wordt ingezet op energiebesparing, uitgewerkt in het Activiteitenbesluit Milieubeheer;
  • dit besluit voorschrijft dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken alle energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

Overwegende, dat:

  • veel bedrijven deze energiemaatregelen echter nog niet nemen;
  • de wethouder aangeeft hier de Omgevingsdienst Haaglanden ook niet actief (bijvoorbeeld door middel van dwangsommen) op te laten handhaven;
  • de wethouder hier wel toe bereid is indien de raad dit verlangt;
  • in het coalitieakkoord ook wordt ingezet op het maken van afspraken met de Omgevingsdienst Haaglanden over effectieve handhaving van deze verplichting.

Verzoekt het college:

  • de Omgevingsdienst te vragen vanaf volgend jaar actief te handhaven (bijvoorbeeld door het opleggen van dwangsommen) op de energiebesparingsplicht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PvdA, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Dieren oud laten worden op Haagse stadsboerderijen

Lees verder

Motie Onderzoek betere besteding Duurzaamheidsfonds VVE’s

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer