Motie Second opinion over­kapping


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake gewijzigde scope en ontwerp overkluizing Utrechtsebaan met bijbehorende financiële besluiten.

Constaterende, dat:

  • het college de raad een overkluizing van 5 miljoen in 2017 voorgespiegelde;

  • het college nu met een raadsvoorstel komt waar het vraagt akkoord te gaan met minder bovenbelasting op het dek waardoor geen volledig park kan worden gecreëerd;

  • dit minimaal 20 miljoen euro extra zal kosten.

Overwegende, dat:

  • het voor zorgvuldige besluitvorming van belang is dat alle opties op tafel liggen;

  • het college zich juridisch heeft verplicht een overkluizing te realiseren, maar er niet lijkt te zijn vastgesteld hoe die er precies uitziet;

  • ook een tijdelijke overkluizing een mogelijkheid is;

  • een second opinion inzicht zou kunnen geven in kosteneffectievere oplossingen.

Van mening, dat:

  • na een belangenafweging een goedkopere (tijdelijke) overkluizing mogelijk verstandiger zou kunnen zijn.

  • nu door het college gestuurd wordt op een overkapping die aan vele beleidswensen moet voldoen.

Verzoekt het college:

  • een second opinion uit te voeren naar een minimale variant van een (tijdelijke) overkluizing waarbij wordt bekeken wat de kosten zouden zijn van een variant waarbij niet (overal) gebruiksruimte ontstaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp

SPStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, CDA