Motie Maak de Binck­horst groen


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022 ter bespreking van de Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • er een brede vraag is om meer regie vanuit de gemeente voor wat betreft de ontwikkeling van de Binckhorst;

  • de gemeente omwille van de leefbaarheid moet borgen dat er genoeg openbaar groen op de Binckhorst moet komen van hoogwaardige kwaliteit;

  • gebrek aan regie en heldere kaders zal leiden tot gebrek aan kwalitatief groen, waar dieren, natuur en bewoners het slachtoffer van zijn;

  • regie kan helpen om de groennorm te halen en om te zorgen dat ontwikkeling van groen gelijke tred houdt met de woningbouw.

Constaterende, dat:

  • het college voornemens is eind 2022 een plan voor de openbare buitenruimte voor de Binckhorst aan de raad voor te leggen.

Roept het college op:

  • bij de uitwerking van de groene ambities dit jaar de belangrijkste toekomstige groene ruimtes op kwantitatieve, kwalitatieve en op ecologische aspecten te beschrijven en hier normen aan te koppelen;

  • daarin plannen te presenteren om delen van deze groene gebieden al volgend jaar zo in te richten.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA