Motie Organisch groen ontwik­kelen


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022 ter bespreking van de Binckhorst.

Overwegende, dat:

  • langs de Trekvliet een Waterfrontpark zal worden aangelegd en dat de aanleg hiervan waarschijnlijk nog jaren gaat duren;

  • hierdoor de ecologische kwaliteit in het gebied in de tussentijd erg laag is;

  • alvast investeren in groen verstandig is omdat dit o.a. kan helpen met herstel van vervuilde grond, ontwikkelen van biodiversiteit, en binding van bewoners met het gebied.

Constaterende, dat:

  • het wachten op uitgewerkte plannen zorgt dat er nu erg weinig gebeurt terwijl de Binckhorst juist een proeftuin van vergroening behoort te zijn;

  • delen van de Binckhorst zo versteend en vervuild zijn dat het ontwikkelen van een klimaatadaptieve, groene leefomgeving meerdere jaren zal duren;

  • er in de Binckhorst en in de directe omgeving voldoende organisaties en bewoners zijn die de buurt kundig en enthousiast willen vergroenen.

Roept het college op:

  • de Binckhorst als vrijplaats voor groene initiatieven te beschouwen door meer plekken voor vergroening toe te staan en te faciliteren.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV, Forum voor Democratie