Motie Sluit aan bij landelijk protocol bestrijding Azia­tische Duizend­knoop


8 november 2018

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2019-2022.

Constaterende, dat:

  • de invasieve exoot Japanse Duizendknoop verspreid over de stad op vele tientallen locaties voorkomt;
  • het college Japanse Duizendknoop incidenteel met heet water en stoom bestrijdt, met wisselende resultaten.

Overwegende, dat:

  • Japanse Duizendknoop een van de honderd meest invasieve exoten ter wereld is, die door scheuren in de fundering huizen kan binnengroeien en door asfalt heen kan breken;
  • de plant inheemse kruiden en struiken met zijn ongekende groeikracht verdringt;
  • een systematische aanpak van Aziatische Duizendknopen zo spoedig mogelijk van start moet gaan, aangezien de planten zich voortdurend uitbreiden;
  • Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise in samenwerking met enkele provincies en gemeenten een landelijk actieplan ontwikkelen ter bestrijding van Aziatische Duizendknopen, dat medio 2019 gereed zal zijn;
  • het opstellen van dit plan wordt gefinancierd door Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Uden, Wetterskip Fryslân en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Verzoekt het college:

  • zich pro-actief aan te sluiten bij het landelijke actieplan tegen Aziatische Duizendknopen;
  • de raad te informeren over hoe het college Haagse groeiplaatsen conform het landelijke bestrijdingsprotocol aan kan pakken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Rene Oudshoorn
Groep de Mos/Hart voor Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Meer gescheiden GFT-afvalinzameling

Lees verder

Motie Onderzoek gebruik middelen parkeerplaatsen voor modal shift

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer