Motie Sta voor het publieke belang


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Raadsmededeling evaluatie Verbonden Partijen 2022.

Overwegende, dat:

  • de Evaluatie Verbonden Partijen 2022 de titel ‘sturing werkt’ heeft;

  • er echter in de evaluatie niet is ingegaan op hoe de gemeente stuurt op publieke belangen;

  • in de evaluatie slechts wordt ingegaan op welke publieke belangen er zijn;

  • de gemeente verbonden partijen heeft, omdat zij constateert dat het nodig is om via het aandeelhoudersschap te sturen op publieke belangen.

Van mening, dat:

  • het wenselijk is dat ook een analyse plaatsvindt over of en hoe de gemeente stuurt via het aandeelhoudersschap op publieke belangen;

  • op die manier in de toekomst de sturing vanuit de aandeelhouder kan worden verbeterd;

  • dit vooral van belang is voor verbonden partijen waar de gemeente een significant deel van de aandelen heeft.

Verzoekt het college:

  • in te gaan op welke wijze (met voorbeelden) via het aandeelhouders het afgelopen jaar is gestuurd op publieke belangen bij verbonden partijen waar de gemeente Den Haag de grootste of een-na-grootste aandeelhouder is;

  • de raad hierover dit jaar te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SPStatus

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Aanpak Peuken Vrije stad middels APV wijziging

Lees verder

Motie Sneller opwaarderen naar 30 km per uur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer