Motie Aanpak Peuken Vrije stad middels APV wijziging


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de schriftelijke vragen milieuvervuiling door sigarettenpeuken.

Constaterende, dat:

  • de gemeente Groningen in de APV heeft opgenomen dat zij binnen haar gemeentegrenzen zones kan aanwijzen waar een verbod geldt om ‘schadelijke (rook)gassen te verspreiden’;

  • op deze manier de gemeente bijdraagt aan het creëren van een rookvrije openbare ruimte;

  • dit niet alleen een preventieve aanpak is tegen de schadelijke gevolgen van roken en meeroken, maar ook tegen een hoop zwerfafval en milieuvervuiling door rondslingerende sigarettenpeuken.

Overwegende, dat:

  • de gemeente Groningen niet uit zichzelf locaties bepaalt maar organisaties in de stad een aanvraag moeten doen bij de gemeente als zij delen van de openbare ruimte rookvrij willen maken;

  • het ministerie van VWS vindt dat de Tabaks- en rookwarenwet gemeenten niet in de weg staat om maatregelen te nemen tegen roken in de open lucht;

  • de rookvrije zones in Groningen in 2019 feestelijk zijn geopend in aanwezigheid van Staatssecretaris Blokhuis.

Verzoekt het college:

  • het voorbeeld van Groningen te volgen door een voorstel te doen om rookvrije zones in de APV op te nemen om zo de overlast van rookgassen en bijbehorend (chemisch) afval die worden veroorzaakt door rondzwervende sigarettenpeuken terug te dringen voor kwetsbare groepen met longproblemen, dieren en milieu.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
Christenunie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV