Motie Geen gemeuk maak een eind aan de zwerfpeuk


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van Milieuvervuiling door sigarettenpeuken.

Constaterende, dat:

 • uit onderzoek ‘Peukenvrij’ van Nederland Schoon (okt 2021) blijkt dat sigarettenpeuken zich het vaakst ophopen in een zestal gebieden:
  • winkelgebieden, rondom bedrijven en kantoren, overgangsgebieden tussen rookvrije zones en rookzones, recreatiegebieden, zit en wachtplekken met bankjes en ov-gebieden;

 • uit ditzelfde onderzoek blijkt dat bij gebrek aan een duidelijke asbak meer dan 80% hun peuk op de grond gooit, bij duidelijke voorzieningen voor peuken daalt het aantal zwerfpeuken aanzienlijk;

 • sigarettenpeuken tussen tegels vast komen te zitten en moeilijk zijn op te ruimen;

 • sigarettenpeuken toxische stoffen bevatten die in het water en het milieu terecht komen.

Overwegende, dat:

 • er jaarlijks duizenden sigarettenpeuken in het milieu terecht komen;

 • het opruimen van sigarettenpeuken bewerkelijk, arbeidsintensief en daarmee duur is;

 • bedrijven een rol kunnen spelen middels het plaatsen van voorzieningen voor peuken bij de ingang van het bedrijf zelf en met de consument en/of medewerkers communiceren om het weggooigedrag van rokers te stimuleren;

 • om zwerfpeuken te voorkomen, is samenwerken met bedrijven essentieel.

Verzoekt het college:

 • rondom gemeentelijke panden herkenbare asbaktegels of andere voorzieningen om sigarettenpeuken in te deponeren, aan te brengen;

 • meer voorzieningen voor peuken aan te leggen in de zes ‘probleem’ gebieden;

 • ondernemersverenigingen aan te moedigen om maatregelen te treffen om zwerfpeuken te voorkomen;

 • de raad hier voor de zomer over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
Christenunie/SGPStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA