Motie Alle hens aan dek voor het WMO-vervoer


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Halfjaarrapportage 2022 Wmo.

Constaterende, dat:

  • de wijze waarop het Wmo-vervoer nu is ingericht vastloopt;

  • er een groot tekort is aan chauffeurs;

  • Welzijn Scheveningen per 1 april geen financiële middelen meer heeft om het vervoer langer uit te voeren;

Overwegende, dat:

  • er gesprekken gaande zijn met Noot en Welzijn Scheveningen over het starten van een pilot voor het uitvoeren van het Wmo-vervoer;

  • Welzijn Scheveningen voor 2021 dagelijks met 8 bussen en 16 vrijwilligers (2 per bus), minimaal 16 ritten per dag uitvoerde, zij door de bezuinigingen al hebben moeten inleveren;

  • de wethouder heeft toegezegd een pilot uit te voeren waarin het belangrijke element van het vervoer van kamer tot kamer wil waarborgen;

Verzoekt het college:

  • De toegezegde pilot vóór 27 maart vorm te geven, zodat de bestaande mankracht, kennis en materiaal niet verloren gaan en dat ouderen op Scheveningen gebruik kunnen blijven maken van dezelfde kwaliteit van Wmo-vervoer;

  • het komende jaar, in samenspraak met Welzijn Scheveningen en andere aanbieders van Wmo-vervoer te zoeken naar een meer structurele oplossing voor het geboden vervoer dat nu door Welzijn Scheveningen wordt uitgevoerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Judith Klokkenburg
Christenunie-SGP
Rita Verdonk
Hart voor Den Haag
Lesley Arp
SP
Nur Icar
DENK
Fatima Faïd
Haagse StadspartijStatus

Aangehouden

Voor

Tegen