Motie Stik­stofaanpak per natuur­gebied


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Stand van zaken Haagse aanpak en stikstof en bouwen.

Constaterende, dat:

  • Den Haag verschillende Natura 2000-gebieden kent en de stikstofproblemen tussen en binnen deze gebieden verschillen;

  • ook de oorsprong van de stikstof per gebied verschilt, in Wapendal is bijvoorbeeld de helft van de uitstoot veroorzaakt binnen 5 km;

  • er in analyses van het college vaak alle gebieden in één keer worden beschreven en niet per gebied en gericht op de geïdentificeerde sterk overbelaste locaties.

Overwegende, dat:

  • een analyse per Natura 2000-gebied kan helpen bij het vinden van oplossingen die soms niet stadsbreed hoeven zijn;

  • dit op basis van de analyses van de provincie kan worden gemaakt.

Verzoekt het college:

  • voor de zomer in de aangekondigde voortgangsrapportage een analyse aan de raad per Natura 2000-gebied te presenteren en daarbij in te gaan op de effecten van mogelijke maatregelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joren Noorlander
D66Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, Haagse Stadspartij, PVV, Forum voor Democratie