Motie Wapendal in zero-emis­siezone


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Stand van zaken Haagse aanpak en stikstof en bouwen.

Constaterende, dat:

 • in februari 2022 een motie (RIS311597) is aangenomen om per 2023 de milieuzone uit te breiden;

 • op basis hiervan het voorstel is gekomen om een zero-emissiezone voor de kuststrook verder uit te werken (RIS314088);

 • het niet duidelijk is welke van de drie varianten verder wordt uitgewerkt en vormgegeven.

Overwegende, dat:

 • de drie varianten van de kuststrook aanzienlijke verschillen kennen;

 • zo is de maximale en gemiddelde afname van stikstof in Meijendel & Berkheide en Solleveld & Kapittelduinen rond de twee keer zo hoog bij de bredere kustvariant (C) in vergelijking met de smalle variant (A);

Voorts overwegende, dat:

 • in Wapendal de overmaat aan stikstofdepositie voor de helft veroorzaakt wordt binnen 5 km;

 • alleen in de bredere variant (C) Natura 2000-gebied Wapendal onderdeel uitmaakt van de zero-emissiezone, terwijl dit gebied zwaar overbelast is;

 • zelfs bij de bredere variant (C) de Laan van Meerdervoort die vlak langs Wapendal (en het Westduinpark) loopt is uitgezonderd van de zero-emissiezone;

 • aangegeven wordt dat de uiteindelijk te kiezen begrenzing nog nadere uitwerking behoeft.

Verzoekt het college:

 • als uitgangspunt voor de verdere uitwerking (bijvoorbeeld in de participatie) van de zero-emissie kustzone de variant ‘Kustzone tot aan Laan van Meerdervoort en S200’ (variant C) te kiezen;

 • daarbij te bezien of het niet gewenst is de Laan van Meerdervoort onderdeel van de zone te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie